NÔNG TRƯỜNG HÀ TÂY

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NÔNG TRƯỜNG HÒA PHÚ

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

NÔNG TRƯỜNG CS TN IA MƠR

PHÒNG KỸ THUẬT

NÔNG TRƯỜNG IA NHIN

PHÒNG CÔNG NGHIỆP & XDCB

NÔNG TRƯỜNG IA PẾCH

PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG & ĐÀO TẠO

NÔNG TRƯỜNG IA PHÚ

PHÒNG THANH TRA - BẢO VỆ

NÔNG TRƯỜNG QUYẾT THẮNG

PHÒNG THI ĐUA VĂN THỂ

ĐỘI SXCS XÃ GÀO

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM Y TẾ

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - CHẾ BIẾN

NHÀ MÁY IA DER
NHÀ MÁY IA PHÍ

VĂN PHÒNG

ĐỘI XE
TỔ QUẢN TRỊ
TỔ VĂN THƯ LƯU TRỮ
TỔ BẢO VỆ
TỔ PHỤC VỤ
Call Now Button