NÔNG TRƯỜNG HÀ TÂY

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NÔNG TRƯỜNG HÒA PHÚ

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

NÔNG TRƯỜNG CS TN IA MƠR

PHÒNG KỸ THUẬT

NÔNG TRƯỜNG IA NHIN

PHÒNG CÔNG NGHIỆP & XDCB

NÔNG TRƯỜNG IA PẾCH

PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG & ĐÀO TẠO

NÔNG TRƯỜNG IA PHÚ

PHÒNG THANH TRA - BẢO VỆ

NÔNG TRƯỜNG QUYẾT THẮNG

PHÒNG THI ĐUA VĂN THỂ

ĐỘI SXCS XÃ GÀO

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM Y TẾ

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - CHẾ BIẾN

NHÀ MÁY IA DER
NHÀ MÁY IA PHÍ

VĂN PHÒNG

ĐỘI XE
TỔ QUẢN TRỊ
TỔ VĂN THƯ LƯU TRỮ
TỔ BẢO VỆ
TỔ PHỤC VỤ