CSVN – Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ, CBCNV và người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã đoàn kết một lòng, giữ vững niềm tin, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XI đề ra.

Lãnh đạo công ty nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2018
Góp phần phát triển kinh tế  hội của địa phương

Theo đó, SXKD ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV và NLĐ được cải thiện; an ninh, quốc phòng được tăng cường, giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp trong công ty được tiếp tục đẩy mạnh; các hoạt động xã hội, từ thiện đem lại hiệu quả thiết thực. Công ty phát triển vững chắc, tiếp tục góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trên địa bàn công ty đứng chân.

Cụ thể, trong SXKD, công ty đã tập trung các nguồn lực để tái canh vườn cây với loại giống mới theo khuyến cáo của VRG và tư vấn của Viện Nghiên cứu Cao su, lấy chất lượng vườn cây là tiêu chí chính. Chất lượng tái canh đạt tỉ lệ sống cao, 99% diện tích đạt  từ 3 – 4 tầng lá, vườn cây phát triển tốt, được chăm sóc đúng qui trình. Tăng cường công tác quản lý  kỹ thuật và chăm sóc vườn cây khai thác, chỉ đạo quyết liệt việc phun thuốc phòng, trị bệnh phấn trắng và rụng lá mùa mưa có hiệu quả, vận dụng sáng tạo các giải pháp thâm canh vườn cây nhằm nâng năng suất sản lượng, tăng thu nhập cho công nhân.

Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống năng lực theo hệ thống ISO/IEC 17025:2015 cho phòng thí nghiệm; hợp chuẩn sản phẩm mủ cao su đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường 14001:2015 để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Chăm lo tốt đời sống NLĐ và giữ vững an ninh quốc phòng

Công ty luôn thực hiện phương châm “Tạo công ăn việc làm cho người đồng bào địa phương”. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, thống nhất tổ chức tuyển dụng lao động ở đó vào làm công nhân, gắn với quy mô diện tích. Thu nhập bình quân của NLĐ trong 5 năm qua là 5,96 triệu đồng/người/ tháng, đạt 132,44% chỉ tiêu. Thu nhập từ sản xuất phụ 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Hằng năm, tổ chức đào tạo, đào tạo lại tay nghề, chủ yếu là cho công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số. 100% công nhân, lao động được đào tạo, trong đó trên 80% có tay nghề cao. Các chế độ, chính sách đối với CBCNV và NLĐ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và quy định của Nhà nước; như nâng lương, BHYT, BHXH, trang cấp BHLĐ, ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật…

Đảng ủy công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng tự vệ và bảo vệ chuyên trách trong công ty. Hằng năm, công ty tổ chức học tập chính trị, chuyên môn, huấn luyện quân sự và cử đi tập huấn nghiệp vụ đạt 100% quân số theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong nhiệm kỳ đã tổ chức huấn luyện cho 12.154 lượt người.

P.V

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/dang-bo-cao-su-chu-pah-lanh-dao-cong-ty-vuot-kho.html

Call Now Button