Nhằm triển khai công tác an toàn của Công ty trong năm 2023 và đảm bảo công tác tuyên truyền huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Từ 30/3/2023 đến ngày 20/4/2023 công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã triển khai công tác tuyên truyền huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 4 năm 2023 cho 1.492 người lao động tại 6 Nông trường Khai thác, Xí nghiệp Cơ điện Chế biến và Văn Phòng Công ty.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Phấn – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cao su hướng dẫn sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động.

Công tác tuyên truyền huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 4 chủ yếu dành cho công nhân Khai thác mủ cao su, công nhân trồng và chăm sóc cây cao su, công nhân lái xe vận chuyển mủ và bộ nhận nhân viên trong toàn công ty được triển khai trong thời điểm bắt đầu bước vào mùa vụ sản xuất của năm, thời gian tuyên truyền huấn luyện an toàn cho mỗi người lao động và mỗi đơn vị là 16 giờ.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền

Một số nội dung chính trong chương trình tuyên truyền huấn luyện là:

– Tổng quan và các nguyên nhân gây ra nạn lao động trong năm 2022.

– Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ).

– Sự cần thiết phải trang bị và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân.

– Những yếu tố nguy hiểm có hại phổ biến trong Văn phòng làm việc đối với công tác an toàn.

– Một số yếu tố nguy hiểm có hại trong công tác trồng chăm sóc, khai thác mủ cao su.

– Nguyên tắc vận hành xe tải an toàn khi vận chuyển mủ trên đường giao thông.

– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, Nhận biết yếu tố nguy hiểm có hại, biểm báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

– Kỹ năng Sơ cấp cứu đối với một số chấn thương và tai nạn lao động tại nơi làm việc.

VĂN PHÒNG

Call Now Button