CÔNG TY PHÁT TRIỂN CAO SU C.R.C.K – CAMPUCHIA

– Công ty Phát triển cao su C.R.C.K – Campuchia được thành lập ngày 10 tháng 02 năm 2011. Hiện đang quản lý 4.216,86 ha cao su.

– Tổng số CB.CNVCLĐ quản lý: 47 người.

– Công ty có 04 phòng chuyên môn nghệp vụ và 02 Nông trường.

* Địa chỉ: Huyện SanDan – Tỉnh KamPongThom, Vương Quốc Campuchia

* Email: congtyphattriencaosucrck@gmail.com

* Tổng Giám đốc: Trần  Anh Cương

* Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Sơn

* Phó Tổng Giám đốc: Bùi Tân Hưng

Call Now Button