NÔNG TRƯỜNG CAO SU IA PẾCH

Nông trường Cao su Ia Pếch được thành ngày 01 tháng 01 năm 1997. Hiện đang quản lý: 1.532,59 ha cao su. Trong đó: Diện tích khai thác: 807 ha, diện tích cao su KTCB: 602,07 ha. Năng suất bình quân: 1,451 tấn/ha.

  – Tổng số CB.CNVCLĐ: 386 người. Trong đó: người đồng bào dân tộc thiểu số: 260 người chiếm 67,35%.

– Nông trường hiện có 15 tổ sản xuất.

* Địa chỉ: Xã Ia Pếch – Huyện Ia Grai – Tỉnh Gia Lai

* Email: ntcsjapech@gmail.com

* Giám đốc: Lưu Văn Tình

* Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Đồng

* Phó Giám đốc: Trần Doãn Hải

Call Now Button