NÔNG TRƯỜNG CAO SU IA PHÚ

Nông trường Cao su Ia Phú được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 1994. Hiện đang quản lý 1.361,93 ha cao su KTCB. Diện tích chờ thanh lý trả lại địa phương: 84,11 ha.

– Tổng số CB.CNVCLĐ: 164 người. Trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số: 137 người chiếm 83,54%

* Địa chỉ: Xã Ia Der – Huyện Ia Grai – Gia Lai

* Email: ntcsiaphu@gmail.com

* Giám đốc: Phạm Nguyên Nghị

* Phó Giám đốc: Vũ Hoàng Lâm

* Phó Giám đốc: R’com Blíu  

Call Now Button