NÔNG TRƯỜNG HÀ TÂY

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NÔNG TRƯỜNG HÒA PHÚ

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

NÔNG TRƯỜNG EA MƠ

PHÒNG KỸ THUẬT

NÔNG TRƯỜNG EA NHIN

PHÒNG CÔNG NGHIỆP & XDCB

NÔNG TRƯỜNG EA PẾCH

PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG & ĐÀO TẠO

NÔNG TRƯỜNG EA PHÚ

PHÒNG THANH TRA - BẢO VỆ

NÔNG TRƯỜNG QUYẾT THẮNG

PHÒNG THI ĐUA VĂN THỂ

NÔNG TRƯỜNG XÃ GÀO

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM Y TẾ

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN - CHẾ BIẾN

NHÀ MÁY IA DER
NHÀ MÁY EA PHÍ

VĂN PHÒNG

ĐỘI XE
TỔ QUẢN TRỊ
TỔ VĂN THƯ LƯU TRỮ
TỔ BẢO VỆ
TỔ PHỤC VỤ